Μήπως τελικά Έλληνας μόνο γεννιέσαι και δεν γίνεσαι;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθορίζει το ελληνικό Σύνταγμα αποκλειστικά έναν τρόπο κτήσης της ιθαγένειας και αποκλείει τη συμμετοχή αλλοδαπών στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών;

Με την υπ. αριθ. 350/2011 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. κρίθηκε ότι αντίκεινται στο ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα στα άρθρα 1παρ 2&3, 4παρ3.Σ, οι διατάξεις του ν. 3838/2010 που αφορούν ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα ή τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο και τη σχετική δήλωση των γονέων ή του ίδιου [άρθρο 1 του ν.3838/2010 με το οποίο προστίθεται στο ΚΕΙ το άρθρο 1Α με το ανωτέρω περιεχόμενο], καθώς επίσης και οι διατάξεις του νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις εκλογές των ΟΤΑ Α΄ βαθμού [άρθρα 14-21 ν. 3838/2010].

Συνέχεια